ЛОМСКАТА МИТНИЦА
Фотодокументална изложба „Ломската митница - 130 години държавна институция” бе откри-та на 18 септември по повод ...
Към изложбата

ЧОВЕКЪТ В МИНАЛОТО
Антропологична експозиция „Чо-векът в миналото” бе пред-ставена в Исторически музей Лом на 8 декември 2009 г. ...
Към изложбата

ИВАН ЕВСТРАТИЕВ ГЕШОВ
- ПОЛИТИК И КНИЖОВНИК

Фотодокументална изложба „Иван Евстратиев Гешов (1849 – 1924) - политик и книжовник” ...
Към изложбата

ШАРЕНИ ПЕРАШКИ
Традиционната за Исторически музей Лом изложба „Шарени перашки и обредни хлябове” тази година се сля с ...
Към изложбата

ЛУДИЯТ ЛУКА
Успешният български писател Емил Андреев се срещна със свои съграждани за представя-нето на новия му роман ...
Към изявата

АНТИЧНИ ЛАМПИ I - III ВЕК
По повод международния ден на музеите 18 май в Исторически музей Лом бе открита изложба „Антични лампи І – ІІІ век” ...
Към изложбата

НОЩ В МУЗЕЯ
По традиция и тази година Исто-рически музей Лом се включи в европейската инициатива "Нощ в музея". Културната изява беше ...
Към събитието

БЪЛГАРСКА ЖИВОПИС
ОТ КРАЯ НА XX ВЕК

Гостуващата изложба от Худо-жествена галерия „Кирил Пе-тров” Монтана бе представена ...
Към изложбата

85 ГОД. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Покани и плакати, отразяващи голяма част от най-важните изяви на Историческия музей през последните две ...
Към изложбата

ИЗЛОЖБА - 85 ГОД. МУЗЕЙ
Художествена изложба, посвете-на на 85-годишнината на Истори-ческия музей, бе открита на празника на гр. Лом ...
Към изложбата

ПОСЛЕДНИ ДАРЕНИЯ
С изложба "Последни дарения" Исторически музей Лом отбеля-за националния празник 3-ти март ...
Към изложбата

ПРОФ. ГРИГОРИ ГРИГОРОВ
Юбилейна ретроспективна из-ложба на проф. Григори Григо-ров бе открита в Художествена галерия "Поломие" ...
Към изложбата

ВЕЛИКДЕН 2011
Вече 19-та поредна година тра-диционната Великденска излож-ба "Шарени перашки и обредни хлябове" събра много ...
Към изложбата

НОЩ НА МУЗЕЯ 2011
Разнообразна програма по по-вод Нощта на музея събра мно-жество посетители от всички възрасти в лапидариума ...
Към изложбата

КНИГА НА МИЛКО ХРИСТОВ
Поетична електронна книга беше представена в Исторически му-зей – Лом на 16 май 2011 г. Неин автор е Милко Христов ...
Към изявата

ВИКТОР САВОВ
Ретроспективна изложба на ху-дожника Виктор Савов орга-низира Исторически музей – Лом в Художествена галерия ...
Към изложбата

МУЗИ И МОДЕЛИ
Гостуваща изложба "Музи и мо-дели", организирана от Софий-ска градска художествена гале-рия, по покана на ...
Към изложбата

ПЕТЪР БЕРКОВСКИ
Фотодокументална изложба, представяща личността и делото на Петър Иванов Берковски – един изключителен ломчанин ...
Към изложбата